تماس با ما

beheshtilib@mrgums.ac.ir :ایمیل آکادمیک کتابخانه
 : شماره تماس041-37228888  داخلی 299
آدرس: مراغه- خیابان شهید صدوقی- محله دروازه- بیمارستان شهید دکتر بهشتی

آدرس پستی: 5513965895
ساعت کاری: ۷.۳۰ الی ۱۴.۳۰