پرسنل کتابخانه

کبری جودیان
کارشناس ارشد رشته علوم تربیتی
مسئول کتابخانه بیمارستان شهید بهشتی
ایمیل: beheshtilib@mrgums.ac.ir
شماره تلفن: 04137228888 داخلی299